Doorzoek e-Depot
Blader door het NHA e-Depot Omhoog

Gemeente Velsen: ruimtelijke plannen 2010-2023

Type: map
In hoofdcollectiesTitel
Omschrijving
Datum creatie

De aanleiding om gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid is dat er een aanvraag ingediend is voor een omgevingsvergunning voor de bouw van een lunchroom.

De huidige lichterlocatie, de IJ-palen, is gepland en aangelegd tussen 1995 en 1998. Op dat moment was er nog geen Container Terminal Amsterdam. Door de bouw van deze terminal zijn er meer en grotere containerschepen naar Amsterdam komen varen. Ook heeft een algemene schaalvergroting plaatsgevonden in de zeevaart, waardoor gemiddeld grotere schepen arriveren. Tevens is er afgelopen jaren meer inzicht gekomen in de invloed van passerende schepen op de troskrachten van afgemeerde schepen. Het lichteren op de huidige locatie in de buitenhaven is een nautisch onveilige situatie, zeker op het moment dat de nieuwe sluis in bedrijf is. Het oplossen van het veiligheidsprobleem in het Noorder Buitenkanaal, door het verplaatsen van de lichterpalen, is een voorwaarde voor de uitbreiding van het sluiscomplex.

De directe aanleiding om voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan op te stellen is gelegen in; - het feit dat de wens bestaat om het aantal bestemmingsplannen waaruit het plangebied thans in planologisch opzicht is opgebouwd te reduceren tot één bestemmingsplan; - diverse bestemmingsplannen ouder zijn dan 10 jaar, waardoor er wettelijk gezien aanleiding is om ze te actualiseren en de wens bestaat om de bestaande voorschriften/plankaarten te uniformeren en te globaliseren, zodat er een eenduidige juridische systematiek komt voor het hele plangebied.

De directe aanleiding om voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan op te stellen, is gelegen in het feit dat: diverse wetten en regels zijn sinds inwerkingtreding van het "oude" bestemmingsplan gewijzigd. Dit bestemmingsplan is gebaseerd op de meest recente wetten en regels van het Rijk, de Provincie en gemeente;

De centrale doelstelling voor het opstellen van dit bestemmingsplan voor de Zuiderscheg is gelegen in het feit dat er een eenduidige en actuele planologisch regeling getroffen dient te worden voor dit gebied.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de herontwikkeling van de locatie Biezenweg 70A te Santpoort-Noord. Het bestemmingsplan maakt de bouw van twee nieuwe vrijstaande woningen mogelijk. Bovendien wordt de bestemming van de bestaande bedrijfswoning Biezenweg 70 gewijzigd naar Wonen. Op deze locatie was voorheen tuincentrum Groenrijk gevestigd

In nauwe samenwerking met de eigenaar van de grond is in 2006 het bestemmingsplan Zeeweg terrein e.o. opgesteld en de bijbehorende realisatie/-exploitatie overeenkomst gesloten, om de ontwikkeling van het project 'De Binnenhaven' mogelijk te maken. In 2012 is het laatste deel van de eerste fase opgeleverd en sindsdien ligt de ontwikkeling stil. De situatie voor bouwontwikkeling is sinds het opstellen van het oorspronkelijk programma sterk veranderd. De eigenaar van de grond heeft aangegeven dat het oorspronkelijke programma financieel niet haalbaar is en stelt voor om de beoogde hoogbouw aan de Appelboomstraat te vervangen door 50 grondgebonden woningen. Het voorgestelde bouwprogramma past bijna geheel binnen het bouwblok en voldoet aan de maximale bouwhoogte uit het vigerende bestemmingsplan. De aanpassing van hoogbouw naar laagbouw kan echter tot een onwenselijke planologische situatie kan leiden. Om deze reden dient het bestemmingsplan te worden aangepast.

De directe aanleiding om voor dit gebied een wijzigingsplan op te stellen, is het feit er de wens is tot ontwikkeling van een bouwmarkt.

De directe aanleiding om nu voor dit gebied een wijzigingsplan op te stellen, is gelegen in het feit dat met het programma Beter Benutten de Minister van Infrastructuur & Milieu op een innovatieve wijze wil komen tot een verbeterde benutting van onze bestaande infrastructuurnetwerken door bedrijfsleven en overheden hier samen in te betrekken. Een van de maatregelen in Noord-Holland betreft het verbeteren van de robuustheid van de Wijker- en Velsertunnel. Onderdeel hiervan is het aanleggen van zogenaamde calamiteitenbogen. De bestemmingen in IJmuiden/Velsen-Zuid worden dan bereikbaar door komend uit de Wijkertunnel gebruik te maken van de nieuw aan te leggen calamiteitenboog in knooppunt Velsen van de A9 naar de A22.

Per 1 juli 2013 vervallen de officiële statussen van alle Uitbreidingsplannen. Deze werden tijdens de wederopbouw van Nederland na de oorlog gemaakt. Het Uitbreidingsplan in Onderdelen Santpoort-Noord dateert uit 1963. Deze is slechts nog op één plek vigerend. Dat is ter hoogte van de Curaçaostraat in Santpoort-Noord. In dit deel van de straat staan 12 garageboxen en één grotere opslagloods.

De directe aanleiding om voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan op te stellen komt voort uit: de wens om het aantal bestemmingsplannen, waaruit het plangebied thans in planologisch opzicht is opgebouwd, te reduceren tot één bestemmingsplan en het feit dat diverse bestemmingsplannen ouder zijn dan 10 jaar, waardoor er wettelijk gezien aanleiding is om ze te actualiseren.

De directe aanleiding om voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan op te stellen is gelegen in het feit dat: - de wens bestaat om het aantal bestemmingsplannen, waaruit het plangebied thans in planologisch opzicht is opgebouwd, te reduceren tot één bestemmingsplan; - diverse bestemmingsplannen ouder zijn dan 10 jaar, waardoor er wettelijk gezien aanleiding is om ze te actualiseren. Deze plannen dienen namelijk volgens de Wro voor 1 juli 2013 geactualiseerd te zijn, anders vervalt de invorderingsbevoegdheid (lees: bouwleges).

De directe aanleiding om voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan op te stellen, is de ontwikkeling van het project 'De Ring'. Dit project behelst de nieuwbouw van sporthal Zeewijk, basisschool De Zandloper en peuterspeelzaal Humpie Dumpie.

Het project bestaat uit de bouw van 36 woningen op het terrein van het voormalige Hoogovens conferentiecentrum aan de Grote Hout- of Koningsweg. Het voormalige conferentiecentrum “De Schouw”, later in gebruik als cultureel centrum, heeft haar deuren reeds jaren geleden gesloten en is al vele jaren in verval. In januari 2018 heeft een grote brand het conferentiecentrum in de as gelegd. Het plan is om het congrescentrum (inmiddels is het congrescentrum gesloopt) te slopen en de oude woning aan de Grote Hout- of Koningsweg te herstellen en 36 eengezinswoningen te ontwikkelen in een groene setting, waarbij het gehele gebied tussen de Grote Hout- of Koningsweg en Bleyenhoevelaan wordt heringericht

De aanleiding om gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid is dat er een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de bouw van een kiosk is ingediend. Deze aanvraag past niet in het bestemmingsplan zowel wat betreft de bouw- als de gebruiksmogelijkheden. Volgens de Wabo moet de aanvraag vervolgens worden aangemerkt als een verzoek om af te mogen wijken van het bestemmingsplan. In het vigerende bestemmingsplan "IJmuiden-West" is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om op deze locatie een kiosk mogelijk te maken.

Dit wijzigingsplan heeft betrekking op de realisatie van een short stay hotel op het perceel Dokweg 4, gelegen in het "Havengebied IJmuiden". Het hotel zal zich met name richten op het faciliteren van tijdelijke arbeidskrachten gerelateerd aan de bedrijfsactiviteiten in de haven. Om dit te realiseren bestaat het plan, op hoofdlijn, uit een gebouw met een maximale hoogte van 12,015 meter en met 40 kamers verdeeld over 4 bouwlagen.

De voorgenomen ontwikkeling behelst de realisatie van 26 short stay appartementen.

De directe aanleiding om voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan op te stellen komt voort uit: -de wens om het aantal bestemmingsplannen waaruit het plangebied in planologisch opzicht is opgebouwd te reduceren tot één bestemmingsplan; - het feit dat (delen van) de diverse bestemmingsplannen waar het plangebied uit bestaat ouder zijn dan 10 jaar, waardoor deze op grond van de wet geactualiseerd moeten worden; - de wens om de bestaande voorschriften/plankaarten te uniformeren en te globaliseren, zodat er een eenduidige juridische systematiek komt voor het hele plangebied.

Het voornemen bestaat om ter plaatse van de voormalige Laurentiuskerk aan de Fidelishof 30 in IJmuiden woningbouw te realiseren. Het kerkgebouw zal worden gesloopt waarna 8 grondgebonden woningen zullen worden gebouwd.

De gemeente Velsen wil in de kern Santpoort-Zuid een gymzaal realiseren op het Oranjeveld, naast de Brederode Daltonschool aan de Willem de Zwijgerlaan. Dit bestemmingsplan dient te voorzien in directe bouwtitels voor de gymzaal.

Het bestemmingsplan Havengebied is op 20 juni 2013 door de gemeenteraad van de gemeente Velsen vastgesteld. Hiertegen is door enkele perceeleigenaren beroep aangetekend bij de Raad van State. De Raad van State heeft vervolgens twee percelen uit het bestemmingsplan Havengebied geschrapt. Het gaat hierbij om Trawlerkade 38 en 64. Om deze twee percelen toch van een actuele planologische regeling te voorzien is, op verzoek van de eigenaren, dit bestemmingsplan opgesteld.

De directe aanleiding om voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan op te stellen, is gelegen in het feit dat: Diverse vigerende bestemmingsplannen in het gebied ouder zijn dan 10 jaar, waardoor er een wettelijke verplichting tot actualisatie bestaat; Het plangebied uit veel (mini)bestemmingsplannen bestaat en het wenselijk is dit te reduceren tot één bestemmingsplan; De wens bestaat om de bestaande voorschriften en plankaarten te uniformeren en moderniseren zodat er wordt voldaan aan een eenduidige systematiek van globale bestemmingsplannen dat aansluit bij de huidige Wet ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan 'Hillegondswegje' maakt de bouw van een nieuwe vrijstaande woning mogelijk aan het Hillegondswegje ten noorden van de kern Velserbroek in de gemeente Velsen.

Powered by Preservica
© 2021 Noord-Hollands Archief