Doorzoek e-Depot
Blader door het NHA e-Depot Omhoog

Gemeente Velsen: ruimtelijke plannen 2010-2023

Type: map
In hoofdcollectiesTitel
Omschrijving
Datum creatie

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied Hofgeest aan de noordrand van Velserbroek. Het plan bestaat uit twee delen aan weerszijde van de Broekeroog: Hofgeest West en Hofgeest VSV. Om de woningbouw in plandeel Hofgeest VSV mogelijk te maken wordt het bestaande sportcomplex van voetbalvereniging VSV verplaatst. Het nieuwe sportcomplex krijgt een plek aan de Oostlaan. Ook rugbyclub The Smugglers zal naar dit nieuwe sportcomplex verhuizen. Met voorliggend bestemmingsplan wordt een nieuw ruimtelijk regime voor het plangebied van kracht, waarmee de ontwikkelingen binnen het plangebied planologisch mogelijk worden gemaakt.

Een initiatiefnemer is voornemens om aan de Hofgeesterweg naast nummer 24 te Velserbroek twee nieuwbouwwoningen te realiseren. Ten behoeve van dit projectplan dient de functie te wijzigen van ‘groen’ naar ‘wonen-1’. Binnen het geldende bestemmingsplan beschikt het college van B&W over een wijzigingsbevoegdheid. Hiertoe dient de initiatiefnemer een wijzigingsplan op te stellen dat feitelijk alle elementen van een ruimtelijke onderbouwing behandelt.

Dit bestemingsplan maakt de realisatie van het HOV-tracé Haarlem-IJmuiden juridisch-planologisch mogelijk. Het plangebied omvat vrijwel uitsluitend het HOV-tracé met bijbehorende voorzieningen, aangevuld met gronden voor noodzakelijke aanpassingen in de directe omgeving, voor zover deze binnen de flexibiliteit van de vigerende plannen niet mogelijk zijn.

De directe aanleiding om voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan op te stellen komt voort uit de wens om de bestaande voorschriften/plankaarten te uniformeren en globaliseren, zodat er een eenduidige juridische systematiek komt voor de hele gemeente en de wettelijke actualiseringsplicht. Het vigerende bestemmingsplan is ouder dan 10 jaar, waardoor er wettelijk gezien aanleiding is om ze te actualiseren.

De directe aanleiding om voor IJmuiden Oost een nieuw bestemmingsplan op te stellen komt voort uit het feit dat het bestemmingsplan al meer dan 10 jaar oud is, waardoor deze op grond van de wet geactualiseerd moet worden.

De directe aanleiding om voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan op te stellen komt voort uit: de wens om het aantal bestemmingsplannen, waaruit het plangebied thans in planologisch opzicht is opgebouwd, te reduceren tot één bestemmingsplan en het feit dat diverse bestemmingsplannen ouder zijn dan 10 jaar, waardoor er wettelijk gezien aanleiding is om ze te actualiseren.

Het plangebied Industrieterrein Tata Steel strekt zich uit over drie gemeenten: Velsen, Beverwijk en Heemskerk. De drie gemeenten hebben besloten om gezamenlijk één bestemmingsplan op te stellen voor het gehele terrein om zo tot een reductie en actualisering van het aantal bestemmingsplannen te komen, gebaseerd op een eenduidige bestemmingsplanregeling voor het gehele plangebied. Met het bestemmingsplan wordt behoud en ontwikkeling – binnen de milieurandvoorwaarden - van de bedrijvenfunctie van het gebied nagestreefd.

Het doel voor het plangebied aan de J.C. van Neckstraat te IJmuiden is middels een wijzigingsplan de voorgenomen ontwikkeling vast te leggen. De voorgenomen ontwikkeling behelst de realisatie van acht woon-werk units.

In het vigerend bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van woningbouw ter hoogte van Keetberglaan 17. Op deze locatie was in het verleden basisschool De Zandloper gevestigd.

Op locatie aan de Lange Nieuwstraat-Spaarnestraat-Merwedestraat was vroeger het postkantoor gevestigd. In hetzelfde gebouw zaten het postsorteercentrum, KPN Telecom en Scheveningen Radio, het vroegere kustwachtcentrum voor de Hollandse kust. In 2008 is dit complex gesloopt. Sindsdien ligt het terrein braak. Het bestemmingsplan KPN-locatie maakt de bouw van een appartementengebouw met op de begane grond een supermarkt mogelijk aan de Lange Nieuwstraat te IJmuiden in de gemeente Velsen.

De directe aanleiding om voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan op te stellen, is de door de gemeente in gang gezette herontwikkeling van de locatie. Op de locatie wordt woningbouw mogelijk gemaakt. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig.

Het onderhavige bestemmingsplan heeft betrekking op de portiekblokken aan het westelijk deel van de Lange Nieuwstraat tussen het Marktplein en de Vechtstraat, gelegen nabij het centrum van IJmuiden. Dit bestemmingsplan voorziet in directe bouwtitels voor de herstructurering middels sloop/nieuwbouw. Het te realiseren programma betreft 106 woningen (appartementen) en ongeveer 500 m2 commerciële ruimte.

Voorliggend wijzigingsplan voorziet in de invulling van de wijzigingsbevoegdheid om ter plaatse van de percelen Bloemendaalsestraatweg 4 - 8 te Santpoort-Zuid, woningbouw mogelijk te maken.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het terrein behorend tot het (voormalige) Missiehuis te Driehuis. Na jaren van leegstand, maakt dit plan herontwikkeling van het gebied mogelijk en krijgt het een nieuwe, waardevolle (woon)bestemming.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de herontwikkeling van het voormalige pand van autodealer Motorhuis en het oude Shellstation aan de Hoofdstraat 262 in Santpoort Noord, te Velsen. Het plan behelst de bouw van grondgebonden woningen ter plaatse van de bovengenoemde locatie.

Het bestemmingsplan Orionweg maakt de sloop van een galerijflat en de vervangende nieuwbouw mogelijk aan de Orionweg te IJmuiden in de gemeente Velsen.

Aanleiding voor deze parapluherziening is de inwerkingtreding van de Reparatiewet BZK op 29 november 2014. De oplossing voor het wegvallen van de toets aan de Bouwverordening zit in het opnemen van een regeling over parkeernormen in bestemmingsplannen. Het is de bedoeling dat in ieder bestemmingsplan een regeling wordt opgenomen op basis waarvan aan de parkeernormen wordt getoetst.

De gemeente ontvangt steeds vaker aanvragen om omgevingsvergunning om woningen te kunnen splitsen in meerdere woningen. Het splitsen van woningen en ook het gebruik van woningen voor onder andere shortstay en kamerverhuur, kan nadelige gevolgen hebben voor de omgeving, zoals geluidsoverlast en parkeerproblemen. In verschillende bestemmingsplangebieden binnen de gemeente Velsen geldt geen regeling om ongewenste splitsing van woningen en ongewenst gebruik van woningen tegen te gaan. Onderhavig bestemmingsplan is opgesteld om een en ander te reguleren.

Het wegnemen van het planschadenadeel voor de betreffende gronden middels het aanbrengen van de functieaanduiding 'Specifieke vorm van verkeer - ontsluitingsweg' (compensatie in natura), welke in het voorgaande plan onbedoeld is komen te vervallen.

Het bestemmingsplan voorziet in directe bouwtitels voor de herstructurering van het woningbouwblok aan de Planetenweg met de huisnummers 278-336. Na de sloop van het bouwblok worden 35 appartementen teruggebouwd.

Het bestemmingsplan voorziet in directe bouwtitels voor de herstructurering van het woningblok aan de noordoostzijde van het Pleiadenplantsoen met de huisnummers 1-59. Na de sloop van het bouwblok worden 28 nieuwe woningen teruggebouwd.

Het gebied rondom de President Steynstraat ligt in het hart van de wijk Oud-IJmuiden. In samenwerking met de gemeente wil Woningbedrijf Velsen dit gebied herstructureren omdat de huidige woningen in een verouderde en slechte staat verkeren. Woningbedrijf Velsen, eigenaar van de huurwoningen, heeft aangegeven de woningblokken in het kader van de herstructurering te willen slopen en hiervoor in de plaats nieuwe woonhuizen en appartementen te realiseren, waarvan minimaal 60% in de sociale huursector. Het plan bestaat uit sloop- en nieuwbouw van zowel grondgebonden als gestapelde woningen en voorziet in directe bouwtitels voor de woningherbouw. In 2009 waren de eerste plannen voor deze wijk gereed. Omdat de beoogde ontwikkelingen niet passen in het vigerende bestemmingsplan, is vernieuwing hiervan noodzakelijk.

De directe aanleiding om voor dit gebied een nieuw wijzigingsplan op te stellen, is het feit dat PWN het hoofdkantoor wil uitbreiden.

De directe aanleiding om voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan op te stellen komt voort uit: de wens om het aantal bestemmingsplannen waaruit het plangebied is opgebouwd te reduceren tot één bestemmingsplan; het feit dat diverse vigerende bestemmingsplannen ouder zijn dan 10 jaar, waardoor deze op grond van de wet geactualiseerd moeten worden; de wens om de bestaande voorschriften en plankaarten te uniformeren en globaliseren zodat er een eenduidige juridische systematiek komt voor het hele plangebied.

Powered by Preservica
© 2021 Noord-Hollands Archief