Doorzoek e-Depot
Blader door het NHA e-Depot Omhoog

Gemeente Velsen: ruimtelijke plannen 2010-2023

Type: map
In hoofdcollectiesTitel
Omschrijving
Datum creatie

De directe aanleiding om voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan op te stellen, is gelegen in het feit dat; - Diverse vigerende bestemmingsplannen in het gebied ouder zijn dan 10 jaar, waardoor er een wettelijke verplichting tot actualisatie bestaat; - Het plangebied uit veel (mini)bestemmingsplannen bestaat en het wenselijk is dit te reduceren tot één bestemmingsplan; - De wens bestaat om de bestaande voorschriften en plankaarten te uniformeren en moderniseren zodat er wordt voldaan aan een eenduidige systematiek van globale bestemmingsplannen dat aansluit bij de huidige Wet ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan Skaeve Huse maakt de realisatie van zes woningen mogelijk aan de Broekeroog in Velserbroek. Deze voorziening is bedoeld voor personen die door hun leefwijze structureel overlast bezorgen in de woonomgeving. De gemeente heeft daarop met Woningbedrijf Velsen en Velison Wonen afgesproken om huishoudens die overlast veroorzaken in de reguliere woningvoorraad en maatschappelijke opvang een laatste kans te bieden in de vorm van een aangepaste woonvorm. Deze aangepaste woonvorm wordt, naar Deens voorbeeld, "Skaeve Huse" genoemd.

De aanleiding voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan is gelegen in het feit dat het vigerende bestemmingsplan ouder dan 10 jaar is. Het vigerende bestemmingsplan komt uit 2000 en is een herziening van het bestemmingsplan uit 1988. Deze planologische regeling is nu dus circa 26 jaar oud en is nodig toe aan herziening. In het voorliggende bestemmingsplan zijn de ontwikkelingen van de afgelopen jaren opgenomen en wordt een actuele planologische regeling opgenomen voor alle aanwezige functies. Hierbij is het uitgangspunt dat er (beperkte) mogelijkheden worden geboden aan de aanwezige ondernemers. Hierbij wordt bezien wat mogelijk is zonder omwonenden of andere belanghebbende te hinderen.

Het terrein op de hoek van het Stratingplantsoen met de Duinvlietstraat is in het verleden in gebruik geweest door de school De Triangel. Het schoolgebouw is inmiddels gesloopt en het terrein is geheel braakliggend. De bedoeling is om de locatie te herontwikkelen tot woningbouw. Hiervoor is inmiddels een bouwplan opgesteld. In het geldende bestemmingsplan is rekening gehouden met herontwikkeling van de locatie door middel van een wijzigingsbevoegdheid. Om de wijzigingsbevoegdheid te kunnen toepassen is een wijzigingsplan noodzakelijk

Voorliggend wijzigingsplan maakt ter plaatse van de Trawlerkade 16 te IJmuiden de realisatie van een seksinrichting mogelijk.

Het bestemmingsplan Trompstraat – Hoogeberg heeft betrekking op de bouwlocatie aan de Trompstraat, ter plaatse van het inmiddels gesloopte zwembad De Hoogeberg en het gebouw van het voormalig Gemeentelijk Gas en Waterleidingbedrijf. Deze gebouwen zijn in hun functie overbodig geraakt en dat maakt herontwikkeling noodzakelijk. In het plangebied worden (zorg)woningen gerealiseerd alsmede een bedrijfsverzamelgebouw.

De directe aanleiding om voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan op te stellen, is gelegen in het feit dat er concrete plannen tot ontwikkeling van deze locatie zijn. Het gaat om een kleinschalige ontwikkeling. Het betreft het realiseren van maximaal 3 woningen.

De directe aanleiding om voor dit gebied een wijzigingsplan op te stellen, is de door de gemeente in gang gezette herontwikkeling van de locatie. Op de locatie wordt woningbouw mogelijk gemaakt. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig.

De directe aanleiding om voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan op te stellen komt voort uit: de wens om het aantal bestemmingsplannen waaruit het plangebied is opgebouwd te reduceren tot één bestemmingsplan; het feit dat diverse vigerende bestemmingsplannen ouder zijn dan 10 jaar, waardoor deze op grond van de wet geactualiseerd moeten worden; en de wens om de bestaande voorschriften en plankaarten te uniformeren en globaliseren zodat er een eenduidige juridische systematiek komt voor het hele plangebied.

De directe aanleiding om voor de woonkern Velserbroek een nieuw bestemmingsplan op te stellen komt voort uit het feit dat het bestemmingsplan bijna 10 jaar oud is, waardoor deze op grond van de wet geactualiseerd moet worden.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het braakliggend terrein aan de Velserbroekse Dreef 10 te Velserbroek. Initiatiefnemer is voornemens om een appartementencomplex te realiseren op deze locatie. Het doel van het nieuwe bestemmingsplan is een planologisch kader op te stellen waarbinnen de nieuwe ontwikkelingen kunnen plaatsvinden en invulling wordt gegeven aan het gebied.

De gemeente beoogt met dit bestemmingsplan de indertijd verrommelde situatie op de vijf volkstuincomplexen in het gebied ‘De Biezen’ tegen te gaan en de terreinen ordentelijk in te richten, waarmee bescherming wordt geboden aan het bestaande landschap. De huidige bestemmingsplanregeling uit 2013 sluit onvoldoende aan op het feitelijke gebruik van de gronden op de complexen en biedt onvoldoende houvast om grip en regie op zich ordoende ruimtelijke ontwikkelingen.

Uitspraak van de Raad van State heeft geleid tot het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het perceel Westlaan 35, op de hoek van de Westlaan en de Dammersweg . Met dit bestemmingsplan wordt ingezet op de ontwikkeling van een klein appartementengebouw (Urban Villa), en een woning die daar los van komt te staan.

Het bestemmingsplan Wijk aan Zeeërweg-Motorhuis heeft betrekking op de bouwlocatie ter plaatse van de, inmiddels gesloopte, gebouwen van garagebedrijf Het Motorhuis. Het bestemmingsplan maakt ontwikkeling van de twee projectgebieden op de kruising Wijk aan Zeeërweg-Houtmanstraat in IJmuiden mogelijk. Op de locatie van de Melkfabriek worden zorgappartementen gebouwd. Op de locatie van het Motorhuis worden 24 seniorgeschikte appartementen gerealiseerd.

De gemeente merkt een behoefte aan meer flexibiliteit in het gebruik van woningen. Het huidige uitgangspunt is dat een woning alleen is bedoeld voor het gebruik door één gezin. In verschillende bestemmingsplangebieden binnen de gemeente Velsen geldt nu geen regeling om splitsing van woningen en onzelfstandige bewoning van woningen te kunnen reguleren. In dit bestemmingsplan wordt dat gecorrigeerd.

De directe aanleiding om voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan op te stellen, is gelegen in het feit dat: - Diverse vigerende bestemmingsplannen in het gebied ouder zijn dan 10 jaar, waardoor er een wettelijke verplichting tot actualisatie bestaat; - Het plangebied uit veel (mini)bestemmingsplannen bestaat en het wenselijk is dit te reduceren tot één bestemmingsplan; - De wens bestaat om de bestaande voorschriften en plankaarten te uniformeren en moderniseren zodat er wordt voldaan aan een eenduidige systematiek van globale bestemmingsplannen dat aansluit bij de huidige Wet ruimtelijke ordening.

Powered by Preservica
© 2021 Noord-Hollands Archief